کتب دندانپزشکی – پریودانتیکس

این قسمت همیشه با افزودن کتب جدید در حال تکمیل است.

بیماری پریودنتال

بیماری پریودنتال

حجم: ۶ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۹۰ صفحه

Download “بیماری پریودنتال” periodontal disease.pdf – 15 بار دانلود شده است – 6 مگابایت

بیماری پریودنتیت

بیماری پریودنتیت

حجم: ۹ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۸۰ صفحه

Download “بیماری پریودنتیت” periodontitis.pdf – 14 بار دانلود شده است – 9 مگابایت

پریودونتولوژی بالینی کارانزا

پریودونتولوژی بالینی کارانزا

حجم: ۷۷ مگابایت

تعداد صفحات: ۸۷۰ صفحه

Download “پریودونتولوژی بالینی کارانزا” clinical periodontology.pdf – 20 بار دانلود شده است – 77 مگابایت

پریودونتولوژی بالینی و ایمپلنت های دندانی

پریودونتولوژی بالینی و ایمپلنت های دندانی

حجم: ۲۱ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۳۷ صفحه

Download “پریودونتولوژی بالینی و ایمپلنت های دندانی” CLINICAL PERIODONTOLOGY AND IMPLANT DENTISTRY.pdf – 9 بار دانلود شده است – 21 مگابایت

تشخیص بیماریهای پریودنتال و ارائه طرح درمان عملی

تشخیص بیماریهای پریودنتال و ارائه طرح درمان عملی

حجم: ۱۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۷۹ صفحه

Download “تشخیص بیماری های پریودنتال و ارائه طرح درمان عملی” PRACTICAL PERIODONTAL DIAGNOSIS AND TREATMENT PLANNING.pdf – 12 بار دانلود شده است – 12 مگابایت

تصمیم گیری های حیاتی در پریودنتولوژی

تصمیم گیری های حیاتی در پریودنتولوژی

حجم: ۶ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۵۹ صفحه

Download “تصمیم گیر های حیاتی در پریودونتولوژی” CRITICAL DECISIONS IN PERIODONTOLOGY.pdf – 12 بار دانلود شده است – 6 مگابایت

حصول اطمینان از موفقیت بالینی در پریودنتال

حصول اطمینان از موفقیت بالینی در پریودنتال

حجم: ۸ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۱۱ صفحه

Download “حصول اطمینان از موفقیت بالینی در پریودنتال” PERIODONTAL RESTORATIVE INTERRELATIONSHIPS.pdf – 10 بار دانلود شده است – 8 مگابایت

نکات و ترفند ها در پریودونتولوژی

نکات و ترفند ها در پریودونتولوژی

حجم: ۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۰۸ صفحه

Download “نکات و ترفند ها در پریودونتولوژی” Tips and Tricks in Periodontology.pdf – 15 بار دانلود شده است – 2 مگابایت

اطلس رنگی تظاهرات پریودنتال بیماری های سیستمیک

اطلس رنگی تظاهرات پریودنتال بیماری های سیستمیک

حجم: ۵۹ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۴۶ صفحه

Download “اطلس رنگی تظاهرات پریودنتال بیماری های سیستمیک” Periodontal Manifestations of Local and Systemic Diseases.pdf – 11 بار دانلود شده است – 59 مگابایت

Watch Dragon ball super