کتب دندانپزشکی و دندانسازی – زیبایی

این قسمت همیشه با افزودن کتب جدید در حال تکمیل است.

۵ طرح لبخند از برنامه ریزی درمان دیجیتال تا واقعیت بالینی

۵ طرح لبخند از برنامه ریزی درمان دیجیتال تا واقعیت بالینی

حجم: ۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۵۷ صفحه

Download “۵ طرح لبخند از برنامه ریزی درمان دیجیتال تا واقعیت بالینی” ۵smile design.pdf – 43 بار دانلود شده است – 2 مگابایت

10نظریه برای زیبایی خط لبخند

۱۰نظریه برای زیبایی خط لبخند

حجم: ۱ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۳ صفحه

Download “۱۰ نظریه برای زیبایی خط لبخند” ۱۰ commandments of smile esthetics.pdf – 65 بار دانلود شده است – 1 مگابایت

اکلوژن فانکشنال از تی_ام_جی تا طرحی لبخند

اکلوژن فانکشنال از تی_ام_جی تا طرحی لبخند

حجم: ۲۶ مگابایت

تعداد صفحات: ۶۱۰ صفحه

Download “اکلوژن فانکشنال از تی-ام-جی تا طراحی لبخند” functional occlusion from tmj to smile design.pdf – 30 بار دانلود شده است – 26 مگابایت

تکنیک های زیبایی

تکنیک های زیبایی

حجم: ۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۷ صفحه

Download “تکنیک های زیبایی” esthetic technique.pdf – 65 بار دانلود شده است – 2 مگابایت

دندانپزشکی زیبایی عملی بالینی

دندانپزشکی زیبایی عملی بالینی

حجم: ۴۰ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۲۰ صفحه

Download “دندانپزشکی زیبایی عملی بالینی” ESTHETIC DENTISTRY IN CLINICAL PRACTICE.pdf – 39 بار دانلود شده است – 40 مگابایت

دندانپزشکی زیبایی نوین

دندانپزشکی زیبایی نوین

حجم: ۶۵ مگابایت

تعداد صفحات: ۸۲۷ صفحه

Download “دندانپزشکی زیبایی نوین” CONTEMPORARY ESTHETIC DENTISTRY.pdf – 38 بار دانلود شده است – 65 مگابایت

دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

حجم: ۱۱ مگابایت

تعداد صفحات: ۴۹ صفحه

Download “دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی” esthetic & restorative dentistry.pdf – 35 بار دانلود شده است – 11 مگابایت

زیبایی با اینله آنله و اورلی

زیبایی با اینله آنله و اورلی

حجم: ۸ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۹ صفحه

Download “زیبایی با اینله آنله و اورلی” ESTHETIC INLAY ONLAY OVERLAY.pdf – 28 بار دانلود شده است – 8 مگابایت

هنر و تکنیک های جراحی زیبایی

هنر و تکنیک های جراحی زیبایی

حجم: ۵۷ مگابایت

تعداد صفحات: ۵۴۵ صفحه

Download “هنر و تکنیک های جراحی زیبایی” Cosmetic Surgery.pdf – 24 بار دانلود شده است – 57 مگابایت

طراحی خط لبخند 2

طراحی خط لبخند ۲

حجم: ۷ مگابایت

تعداد صفحات: ۶۹ صفحه

Download “طراحی خط لبخند ۲” Smile Design II.pdf – 50 بار دانلود شده است – 7 مگابایت

Watch Dragon ball super