کتب دندانپزشکی و دندانسازی – ایمپلنت

 
این قسمت همیشه با افزودن کتب جدید در حال تکمیل است.

معرفی ایمپلنت های دندانی زارب

کتاب:معرفی ایمپلنت های دندانی زارب

حجم: ۲۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۶۸ صفحه

Download “معرفی ایمپلنت های دندانی زارب” Introducing Dental Implants zarb.pdf – 191 بار دانلود شده است – 22 مگابایت

ایمپلنت دندانی معاصر میش چاپ سوم

ایمپلنت دندانی معاصر میش- چاپ سوم

حجم: ۱۹۷ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۱۱۳ صفحه

Download “ایمپلنت دندانی معاصر میش - چاپ سوم” Contemporary Implant Dentistry-misch3.pdf – 93 بار دانلود شده است – 197 مگابایت

پروتزهای ایمپلنت دندانی میش

پروتزهای ایمپلنت دندانی میش

حجم: ۴۶۳ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۰۰۲ صفحه

Download “پروتزهای ایمپلنت دندانی میش” dental implant prosthetics 2015-misch.pdf – 73 بار دانلود شده است – 464 مگابایت

زیبایی در ایمپلنتولوژی

زیبایی در ایمپلنتولوژی

حجم: ۵۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۴۴۰ صفحه

Download “زیبایی در ایمپلنتولوژی” esthetics in implantology.pdf – 60 بار دانلود شده است – 51 مگابایت

مدیریت زیبایی بافت نرم در دندان و ایمپلنت ها

مدیریت زیبایی بافت نرم در دندان و ایمپلنت ها

حجم: ۳۳ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۸۷ صفحه

Download “کنترل زیبایی بافت نرم در دندان و ایمپلنت ها” Esthetic soft tissue management of teeth and implants.pdf – 55 بار دانلود شده است – 33 مگابایت

درد در ایمپلنت های دندانی

درد در ایمپلنت های دندانی

حجم: ۴ مگابایت

تعداد صفحات: ۷۱ صفحه

Download “درد در ایمپلنت های دندانی” the painful dental implant.pdf – 42 بار دانلود شده است – 4 مگابایت

اجتناب از عوارض ایمپلنت های دندانی

اجتناب از عوارض ایمپلنت های دندانی

حجم: ۸۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۳۸۹ صفحه

Download “اجتناب از عوارض ایمپلنت های دندانی” Avoiding complications in oral implantology.pdf – 35 بار دانلود شده است – 82 مگابایت

اصول ایمپلنت های دندانی

اصول ایمپلنت های دندانی

حجم: ۱۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۵۹ صفحه

Download “اصول ایمپلنت های دندانی” Funamentals of implant dentistry.PDF – 66 بار دانلود شده است – 12 مگابایت

اطلس ایمپلنتولوژی دهان

اطلس ایمپلنتولوژی دهان

حجم: ۲۴۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۵۳۶ صفحه

Download “اطلس ایمپلنتولوژی دهان” atlas of oral implantology.PDF – 63 بار دانلود شده است – 242 مگابایت

ایمپلنت در دندانپزشکی بالینی چاپ دوم

ایمپلنت در دندانپزشکی بالینی چاپ دوم

حجم: ۲۵ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۲۵ صفحه

Download “ایمپلنت در دندانپزشکی بالینی چاپ دوم” implants in clinical dentistry2.pdf – 33 بار دانلود شده است – 25 مگابایت

ایمپلنت های دندانی

ایمپلنت های دندانی

حجم: ۱۰ مگابایت

تعداد صفحات: ۶۲ صفحه

Download “ایمپلنت های دندانی” Dental implants-are they for me.pdf – 35 بار دانلود شده است – 10 مگابایت

ایمپلنت های دندانی کوچک

ایمپلنت های دندانی کوچک

حجم: ۱۹ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۰۷ صفحه

Download “ایمپلنت های دندانی کوچک” mini dental implants.pdf – 31 بار دانلود شده است – 19 مگابایت

بازاریابی ایمپلنت های دندانی

بازاریابی ایمپلنت های دندانی

حجم: ۶ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۸۷ صفحه

Download “بازاریابی ایمپلنت های دندانی” marketing implant dentistry.pdf – 32 بار دانلود شده است – 6 مگابایت

تقویت استخوان در ایمپلنت های دهان

تقویت استخوان در ایمپلنت های دهان

حجم: ۳۷ مگابایت

تعداد صفحات: ۴۳۶ صفحه

Download “تقویت استخوان در ایمپلنت های دهان” bone augmentation in oral implantology.pdf – 41 بار دانلود شده است – 37 مگابایت

سمان در ایمپلنت های دندانی

سمان در ایمپلنت های دندانی

حجم: ۱۳ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۰۸ صفحه

Download “سمان در ایمپلنت های دندانی” cementation in dental implantology.pdf – 33 بار دانلود شده است – 13 مگابایت

عوامل خطر در ایمپلنت های دندانی

عوامل خطر در ایمپلنت های دندانی

حجم: ۱۳ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۶۹ صفحه

Download “عوامل خطر در ایمپلنت های دندانی” Risk factors in implant dentistry.pdf – 31 بار دانلود شده است – 13 مگابایت

قدم به قدم با ایمپلنت

قدم به قدم با ایمپلنت

حجم: ۱۱۷ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۱۷۰ صفحه

Download “قدم به قدم با ایمپلنت” Implantology Step by Step.pdf – 44 بار دانلود شده است – 117 مگابایت

Watch Dragon ball super