بهترین لابراتوار دندانسازی تهران
مدیریت لابراتوارهای دندانسازی

مدیریت لابراتوارهای دندانسازی|قسمت اول

در مبحث مدیریت لابراتوارهای دندانسازی،وجه و جایگاه،کسب کردنی و یکی از پیش نیارهای آن اقتدار می باشد،به طور ساده این اقتدار چه معنایی دارد و چگونه است؟انواع اقتدار به سه نوع فرمند،سنتی و قانونی تقسیم شده و به شرح زیر می باشند:

  • اقتدار شخصیتی یا فرمند

منشاء آن جاذبه یا امتیاز شخصیتی فرد است که او را از فرد عادی متمایز ساخته،در مقام رهبری قرار می دهد.پیروان یا زیردستان بر مبنای همین امتیاز از او اطاعت و فرمانبرداری می کنند.این حالت معمولا در مورد چهره های تاریخی یا رهبران خود رای صدق می کند،بعضی لابراتوارهای دندانسازی نیز موسسین ممتاز دارند.اقتدار شخصیتی قائم به ذات رهبر،از این رو ناپایدار است که در صورت عدم حضور طولانی مدت وی به هر دلیلی،احتمال پیدایش یک رهبر ممتاز اندک خواهد بود.

  • اقتدار سنتی

منشاء آن رسوم و سنت ها و عرف و عادت است،اقتدار سنتی بر این باور است که پایگاه و مقام کسانی که درگذشته اعمال قدرت می کردند و رسوم و ارزش های مربوط به آن،دارای اعتبار و مستلزم احترام است.اطاعت،دینی است به مقام و منصب اختیار که اعتبار آن را سنت ها بیان می کنند و شخصی که در آن مقام و منصب قرار می گیرد،اختیارات آن را به ارث می برد.

انتقال دندانسازی پدر به پسر در این مقوله قرار می گیرد،در این حالت،اختیار ناشی از نقش و مقام است که به طور موروثی منتقل می شود.

  • اقتدار عقلائی-قانونی

منشاء آن قوانین و مقررات عقلائی است که برای نظم اجتماعی،وضع و تدوین می شوند در این حالت،اطاعت از اقتدار بدلیل امتیاز شخصیتی یا مقام موروثی نیست،بلکه اطاعت از قانون است،زیرا که مشروعیت اقتدار را قانونی بودن آن اعتبار می بخشد،در حقیقت قوانین مشخص می کنند که از چه کسانی و تا چه اندازه باید اطاعت کرد(این اقتدار عقلائی-قانونی،از ساماندهی و نظام مند کردن تاسیس لابراتوار،به واسطه یک تشکل قدرتمند صنفی با حضور حداکثری اعضا،امکان پذیر است).

مدیریت منابع انسانی

پیچیدگی فراگرد مدیریت لابراتوارهای دندانسازی تجاری وقتی بر مدیر آشکار می شود که عملا به وظیفه هدایت می پردازد.در این کار،او در درجه اول با افراد انسان سر و کار دارد که خود نیز یکی از آن هاست،برخورد افراد،تحث اثر عوامل پیچیده روانی و اجتماعی است،همان گونه که مدیر در تماس با افراد و گروه هاست،بزودی در می یابد که افراد زیر دست به عنوان عامل اصلی کار،تنها در بند هدف های لابراتواری نیستند،بلکه خود نیز هدف هایی دارند،برای راه بردن آن ها در جهت هدف،تلاش هائی در جهت همسو کردن اهداف آن ها با اهداف لابراتوار،تفهیم و تفهم متقابل،ایجاد انگیزه و بالاخره،در یک کلمه،رهبری آن ها ضرورت پیدا می کند،منظور از رهبری در مدیریت لابراتوارهای بزرگ،فراگرد اثرگذاری و نفوذ در رفتار شاغلین،برای یاری و هدایت آن ها در ایفای وظایف لابراتواری است،مدیر در مقام رهبر به سرپرستی زیردستان می پردازد،با آن ها ارتباط متقابل برقرار می کند،انگیزه کار و فعالیت در آن ها به وجود می آورد،به حل مشکلات و کشمکش های آن ها می پردازد و به اقتضا تغییراتی در شرایط کار پدید می آورد.همه این کوشش ها به این منظور است که نیاز ها و هدف های لابراتوار و کارکنان،تواما تحقق پیدا کنند،بنابراین،نقش رهبری در مدیریت حائز اهمیت و قابل بحث است.

رهبری در مدیریت سه ویژگی دارد

  • اولا،رهبری مستلزم وجود افرادی است که به عنوان زیردستان یا پیروان،دستورات رهبر را با میل و اراده بپذیرند،این پذیرش،مقام رهبر را تعریف کرده و امر رهبری را ممکن می سازد،بدون پذیرش زیردستان،مدیر فاقد خصوصیات رهبری است.
  • دوما،در جریان رهبری،توزیع قدرت میان رهبر و زیر دستان نابرابر است،رهبر اختیار دارد که برخی فعالیت های زیردستان را هدایت کند ولی آنان نمی توانند فعالیت های رهبر را هدایت کنند،مع هذا،آن ها به طرقی بر فعالیت های رهبر اثر خواهند گذاشت.
  • سوما،رهبر علاوه بر اینکه بطور مشروع و قانونی،قادر به هدایت زیردستان است،همچنین می تواند اعمال نفوذ کند و بر رفتار زیردستان اثر بگذارد.به عبارت دیگر،رهبر نه فقط می  تواند به دیگران بگوید که چه بکنند،بلکه همچنین می تواند آنان را به لحاظ نحوه اجرای دستور،تحت تاثیر قرار دهد.مثلا مدیر ممکن است قالب ریز را در انجام وظیفه اش هدایت کند ولی این که او وظیفه اش را به درستی انجام خواهد یا نه،به نفوذ و تاثیر مدیر بستگی دارد.با وجود این که اختیار رسمی و مجوز قانونی،مبنای تنظیم روابط افراد در لابراتوار است و قدرت تصمیم گیری و دستوردهی مدیر معمولا بر اساس آن توجیه می شود ولی اعمال آن غالبا با استفاده از منابع دیگر قدرت همراه است،به عبارت دیگر،قدرت مدیر به سهولت و آسانی فقط از مقام آن ها در سلسله مراتب ناشی نمی شود بلکه،در عمل با سایر انواع قدرت درمی آمیزد.

۱-قدرت ناشی از پاداش

مبتن است بر توانائی شخص به پاداش دهی به شخص دیگر در قبال اجرای دستور یا برآوردن خواست و تقاضای او هر چه قدرت پاداش دهی فرد بیشتر باشد.جذابیت دستوری که اجرا می شود بیشتر است،مدیرانی که در قبال انجام وظایف به زیردستان پاداش می دهند از این قدرت برخوردارند.

۲-قدرت ناشی از اجبار

مبتنی است بر توانائی شخص به تنبیه شخص دیگر،در صورت عدم اطاعت یا انجام وظیفه،در لابراتوارها،محروم کردن از امتیازات کوچک شغلی تا اخراج از کار،دامنه تنبه را تشکیل می دهند.

۳-قدرت ناشی از قانون(مقام)

این نوع قدرت مبتنی است بر مفهوم اختیار،قدرت قانونی هنگامی تحقق پیدا می کند که زیر دست یا دستورگیرنده قبول کند.مافوق قانون حق دارد که در چهارچوب معینی دستور دهد یا اعمال قدرت نماید،دستوردهی در چهارچوب مقررات لابراتواری حق قانونی مدیران است.

۴-قدرت ناشی از تخصص

مبتنی یر این باور و اعتقاد است که دستوردهنده از دانش یا تخصص ویژه ای برخوردار است که دستورگیرنده فاقد آن است،مثلا:به هنگام تعیین آلیاژ یا اینوستمنت،وقتی که به متصدی ریخته گری دستوری می دهید،وی به قدرت تخصصی و تشخیصی که شما بدان اذعان دارید اطمینان داشته و از این رو تجویزات شما را قبول می کند،کاربرد قدرت تخصصی،محدود به قلمرو رشته معینی است.

۵-قدرت ناشی از شخصیت

مبتنی است بر میل و اشتیاق دستورگیرنده به تقلید از دستوردهنده یا به همانندگردی با او،مدیرانی که به دلایل شخصیتی و رفتاری،محبوبیت دارند و زیردستان می کوشند عادات و رفتارهای آن ها را سرمشق خود قرار دهند،از قدرت شخصیتی برخوردارند.جاذبه های شخصیتی مدیران موجب می شود که آن ها قدرت رسمی را موثرتر اعمال کنند.موارد فوق،منابع بالقوه قدرت محسوب می شوند،مدیران با استفاده از این منابع می توانند افراد دیگر را تحت تاثیر قرار دهند،مع هذا دسترسی به هر یک از این منابع بخودی خود تضمین نمی کند که مدیران بتوانند به طرق ویژه ای رفتار افراد معینی را تحت تاثیر قرار دهند،مثلا:مدیر لابراتواری ممکن است به خاطر تخصص در رشته خود،احترام و تحسین زیردستان را برانگیزد ولی از تاثیر گذاری بر آن ها برای اینکه در کار خود خلاقیت نشان دهند یا حتی به موقع سر کار حاظر شوند،ناتوان باشد.

شاید قدرت شخصیتی تنها قدرتی است که احتمال نمی رود جزئی از مقام مدیر باشد،زیرا که این قدرت به وضوح به شخصیت و رفتار شخص بستگی دارد،مع هذا،نمونه های فراوانی از مدیران در لابراتوارها یافت می شوند که ویژگی های شخصی و رفتاری آنان،زیردستان را تحت تاثیر قابل ملاحظه ای برخوردار می سازد.بنابراین،هر اندازه که مدیران به شمار بیشتری از منابع قدرت دسترسی داشته باشند،بالقوه،توانائی رهبری موثرتری خواهند داشت.

معمولا در هر لابراتواری،مدیرانی که از لحاظ مقام در یک سطح قرار دارند از لحاظ توانائی تاثیر و نفوذ در زیردستان،تفاوت های فاحشی دارند،حتی ممکن است آن ها از قدرت یکسانی برخوردار باشند ولی از لحاظ واجد بودن سایر انواع قدرت،هم تراز نیستند،باید توجه داشت که وقتی رهبری را به نفوذ و تاثیر بر رفتار افراد دیگر تعبیر می کنیم،شمول این مفهوم از قلمرو مدیریت در لابراتوار فراتر می رود.برخلاف مدیریت که در موقعیت های سازمان یافته،معنا و مفهوم پیدا می کند.

رهبری،لزوما به لابراتوار محدود نیست.به واسطه تحصیلات و دریافت مجوزهای لازم،مدیر می شوید،قدرت شما قانونی است و توانائی تان در  تاثیر بر رفتار زیر دستان و صدور دستور،بر اختیار رسمی ناشی از مجوز شما مبتنی است،در لابراتوارهای دندانسازی بزگ،رهبر ممکن است انتصابی باشد یا از میان گروه برخیزد،رهبر،افراد دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد تا اعمالی فراتر از آنچه اختیار رسمی ایجاب می کند انجام دهند،آیا همه مدیران رهبری می کنند؟یا آیا همه رهبران مدیریت می کنند؟اتفاق نظر بر این است که رهبران اثر بخش،نقش مهمی در موفقیت لابراتوار ایفا می کنند.بنابراین،ایده آل است که همه مدیران از قدرت و نفوذ رهبری برخوردار باشند،ولی همه رهبران،لزوما از قابلیت ایفای سایر وظایف مدیریت برخوردار نیستند و از این رو همه آن ها نباید عهده دار مقام مدیریت شوند،توانائی در اعمال نفوذ و تاثیر بر رفتار دیگران،لزوما به معنی توانائی در برنامه ریزی،سازماندهی و کنترل نیست.پس در بحث حاضر،مفهوم رهبری در ارتباط با وظایف مدیر در زمینه هدایت و سرپرستی زیردستان مورد توجه قرار گرفته است و منظور از رهبر در لابراتوار،کسی است که هم اختیار قانونی دارد و هم توانائی تاثیر و نفوذ در رفتار دیگران،کارایی یا بالا بردن سطح تولید و بیشینه سازی بازده لابراتوار،به عنوان کمیت،با دقت نظری درخور به کیفیت را،به طرقی که در مقاله ی بعدی ذکر خواهد شد می توان مدیریت نمود.

 

برگرفته از ماهنامه دندانسازان حرفه ای

امتیاز شما به مطلب
[Total: ۵ Average: ۳.۴]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Watch Dragon ball super