کتب دندانپزشکی و دندانسازی – متحرک

این قسمت همیشه با افزودن کتب جدید در حال تکمیل است.

پروتزهای پارسیل متحرک استوارت

پروتزهای پارسیل متحرک استوارت

حجم: ۳۳ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۰۳۵ صفحه

Download “پروتزهای پارسیل متحرک استوارت” Stewarts Clinical Removable Partial Prosthodontic.pdf – 227 بار دانلود شده است – 32 MB

پروتزهای پارسیل متحرک مک کراکن

پروتزهای پارسیل متحرک مک کراکن

حجم: ۱۹ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۹۶ صفحه

Download “پروتزهای پارسیل متحرک مک کراکن” Removable Partial Prosthodontics-mcCracken.pdf – 103 بار دانلود شده است – 18 MB

پروتزهای پارسیل متحرک مک کراکن2016

پروتزهای پارسیل متحرک مک کراکن۲۰۱۶

حجم: ۲۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۸۸ صفحه

Download “پروتزهای پارسیل متحرک مک کراکن۲۰۱۶” Removable Partial Prosthodontics-mcCracken-2016.pdf – 84 بار دانلود شده است – 22 MB

استفاده از منطقه خنثی در پروتزهای دندانی

استفاده از منطقه خنثی در پروتزهای دندانی

حجم: ۱۰ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۶۷ صفحه

Download “استفاده از منطقه خنثی در پروتزهای دندانی” neutral zone in prosthodontics.pdf – 70 بار دانلود شده است – 10 MB

پارسیل های متحرک دندانی-پیشرفته

پارسیل های متحرک دندانی – پیشرفته

حجم: ۳۰ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۷۲ صفحه

Download “پارسیل های متحرک دندانی - پیشرفته” advance removable partial dentures.PDF – 78 بار دانلود شده است – 30 MB

پروتز پارسیل متحرک

پروتز پارسیل متحرک

حجم: ۲۱ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۸۱ صفحه

Download “پروتز پارسیل متحرک” removable partial denture.pdf – 65 بار دانلود شده است – 21 MB

پروتز کامل دکتر هاگ دولین

پروتز کامل دکتر هاگ دولین

حجم: ۹ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه

Download “پروتز کامل دکتر هاگ دولین” complete dentures-Delvin.PDF – 133 بار دانلود شده است – 9 MB

راهنمای بالینی پروتزهای پارسیل متحرک

راهنمای بالینی پروتزهای پارسیل متحرک

حجم: ۲۰ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۶۷ صفحه

Download “راهنمای بالینی پروتزهای پارسیل متحرک” Removable Partial dentures-a clinicians guide.pdf – 62 بار دانلود شده است – 21 MB

مسیرهای بالینی پروتز کامل

مسیرهای بالینی پروتز کامل

حجم: ۷ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۲۱ صفحه

Download “مسیرهای بالینی پروتز کامل” the complete denture-a clinical pathway.pdf – 112 بار دانلود شده است – 7 MB

ضروریات پروتز کامل

ضروریات پروتز کامل

حجم: ۳۱ مگابایت

تعداد صفحات: ۴۷۸ صفحه

Download “ضروریات پروتز کامل” ESSENTIALS OF COMPLETE DENTURE PROSTHODONTICS.pdf – 70 بار دانلود شده است – 31 MB

Watch Dragon ball super