کتب دندانپزشکی و دندانسازی – آناتومی

این قسمت همیشه با افزودن کتب جدید در حال تکمیل است.

مقدمه ای بر عملکرد اکلوژن

مقدمه ای بر عملکرد اکلوژن

حجم: ۱۰ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۴۹ صفحه

Download “مقدمه ای بر عملکرد اکلوژن” AN INTRODUCTION TO FUNCTIONAL OCCLUSION.pdf – 48 بار دانلود شده است – 10 MB

آناتومی برای دانشجویان دندانپزشکی

آناتومی برای دانشجویان دندانپزشکی

حجم: ۱۰ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۷۱ صفحه

Download “آناتومی برای دانشجویان دندانپزشکی” Anatomy for Dental Students.pdf – 120 بار دانلود شده است – 10 MB

اکلوژن

اکلوژن

حجم: ۶ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۸۵ صفحه

Download “اکلوژن” occlusion.pdf – 82 بار دانلود شده است – 6 MB

بالانس اکلوژن

بالانس اکلوژن

حجم: ۳ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۳۹ صفحه

Download “بالانس اکلوژن” balanced occlusion.pdf – 39 بار دانلود شده است – 3 MB

اناتومی سر وگردن برای دندانپزشکی

آناتومی سر وگردن برای دندانپزشکی

حجم: ۳۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۶۶۷ صفحه

Download “آناتومی سر و گردن برای دندانپزشکی” netters head and neck anatomy for dentistry.pdf – 53 بار دانلود شده است – 32 MB

خلاصه ای از آناتومی و مورفولوژی دندان

خلاصه ای از آناتومی و مورفولوژی دندان

حجم: ۹ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۱۹ صفحه

Download “خلاصه ای از آناتومی و مورفولوژی دندان” Concise Dental Anatomy and Morphology.pdf – 163 بار دانلود شده است – 9 MB

کتاب آناتومی دندان

آناتومی دندان woelfels

حجم: ۷۸ مگابایت

تعداد صفحات: ۵۰۵ صفحه

Download “آناتومی دندان” WOELFELS DENTAL ANATOMY EIGHTH EDITION.pdf – 108 بار دانلود شده است – 77 MB

ساختمان پیشرفته دندان ها

ساختمان پیشرفته دندان ها

حجم: ۱۸ مگابایت

تعداد صفحات: ۴۰۰ صفحه

Download “ساختار پیشرفته دندان ها” development of the human dentition.pdf – 48 بار دانلود شده است – 18 MB

مبانی فناوری دندانی اناتومی و فیزیولوژی

مبانی فناوری دندانی آناتومی و فیزیولوژی

حجم: ۲۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۴۰۰ صفحه

Download “مبانی فناوری دندان-آناتومی و فیزیولوژی” Foundations of Dental Technology Anatomy and Physiology.pdf – 28 بار دانلود شده است – 22 MB

مفاهیم عملی جامع اکلوزال بالینی

مفاهیم عملی جامع اکلوزال بالینی

حجم: ۲۱ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۱۰ صفحه

Download “مفاهیم عملی جامع اکلوزال بالینی” Comprehensive Occlusal Concepts in Clinical Practice.pdf – 24 بار دانلود شده است – 21 MB

مقدمه ای بر اکلوژن کاربردی

مقدمه ای بر اکلوژن کاربردی

حجم: ۱۱ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۴۴ صفحه

Download “مقدمه ای بر اکلوژن کاربردی” AN INTRODUCTION TO FUNCTIONAL OCCLUSION.pdf – 26 بار دانلود شده است – 11 MB

مورفولوژی دندان

مورفولوژی دندان

حجم: ۲۱ مگابایت

تعداد صفحات: ۴۹۲ صفحه

Download “مورفولوژی دندان” DENTAL MORPHOLOGY.pdf – 49 بار دانلود شده است – 21 MB

مورفولوژی دندان و تهیه حفره دسترسی

مورفولوژی دندان و تهیه حفره دسترسی

حجم: ۴ مگابایت

تعداد صفحات: ۵۸ صفحه

Download “مورفولوژی دندان و تهیه حفره دسترسی” TOOTH MORPHOLOGY & CCESS CAVITY PREPARATION.pdf – 36 بار دانلود شده است – 4 MB

مورفولوژی کاربردی دندان

مورفولوژی کاربردی دندان

حجم: ۹ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۷۰ صفحه

Download “مورفولوژی کاربردی دندان” DENTAL FUNCTIONAL MORPHOLOGY.pdf – 36 بار دانلود شده است – 9 MB

مورفولوژی مقایسه ای دندانی

مورفولوژی مقایسه ای دندانی

حجم: ۴ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۱۲ صفحه

Download “مورفولوژی مقایسه ای دندان” Comparative Dental Morphology.pdf – 40 بار دانلود شده است – 4 MB

Watch Dragon ball super