کتب دندانپزشکی – اندودانتیکس

این قسمت همیشه با افزودن کتب جدید در حال تکمیل است.

اندو ترابی نژاد چاپ پنجم 2015

اندو ترابی نژاد چاپ پنجم ۲۰۱۵

حجم: ۶۰ مگابایت

تعداد صفحات: ۴۸۰ صفحه

Download “اندو ترابی نژاد (چاپ پنجم)” endodontics.pdf – 69 بار دانلود شده است – 60 MB

اندودنتولوژی

اندودنتولوژی

حجم: ۴۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۴۰۷ صفحه

Download “اندودنتولوژی” endodontology.pdf – 28 بار دانلود شده است – 42 MB

اندودنتیکس اطفال

اندودنتیکس اطفال

حجم: ۵ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۶۸ صفحه

Download “اندودنتیکس اطفال” pediatric endodontics.pdf – 15 بار دانلود شده است – 5 MB

اندودنتیکس چاپ دومPDQ

اندودنتیکس چاپ دومPDQ

حجم: ۱۳ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۶۲ صفحه

Download “اندودنتیکس PDQ” PDQ PRETTY DARNED QUICK ENDODONTICS.pdf – 13 بار دانلود شده است – 13 MB

اصول و عمل در اندودنتیکس چاپ سوم

اصول و عمل در اندودنتیکس چاپ سوم

حجم: ۲۸ مگابایت

تعداد صفحات: ۶۰۱ صفحه

Download “اصول و عمل در اندودنتیکس چاپ سوم” Principles and Practice of ENDODONTICS.pdf – 23 بار دانلود شده است – 28 MB

اطلس رنگی اندودونتیکس

اطلس رنگی اندودونتیکس

حجم: ۱۹ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۰۴ صفحه

Download “اطلس رنگی اندودونتیکس” color atlas of endodontics.pdf – 34 بار دانلود شده است – 19 MB

اندودنتیکس پیشرفته

اندودنتیکس پیشرفته

حجم: ۱۳ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۷۴ صفحه

Download “اندودنتیکس پیشرفته” Advanced Endodontic.PDF – 18 بار دانلود شده است – 13 MB

اندودنتیکس پیشرفته-درمان بالینی و جراحی

اندودنتیکس پیشرفته-درمان بالینی و جراحی

حجم: ۱۰ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۱۱ صفحه

Download “اندودنتیکس پیشرفته - درمان بالینی و جراحی” advanced endodontics.pdf – 16 بار دانلود شده است – 10 MB

تصویربرداری 3 بعدی در اندودنتیکس

تصویربرداری ۳ بعدی در اندودنتیکس

حجم: ۱۰ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۵۷ صفحه

Download “تصویربرداری ۳ بعدی در اندودنتیکس” 3D Imaging in Endodontics.pdf – 10 بار دانلود شده است – 10 MB

درسنامه اندودنتیکس نیشا گارگ

درسنامه اندودنتیکس نیشا گارگ

حجم: ۲۹ مگابایت

تعداد صفحات: ۴۲۷ صفحه

Download “درسنامه اندودنتیکس نیشا گارگ” text book endodontics.pdf – 11 بار دانلود شده است – 30 MB

درمان منطقی ریشه دندان در عمل

درمان منطقی ریشه دندان در عمل

حجم: ۳۲ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۳۶ صفحه

Download “درمان منطقی ریشه دندان در عمل” rational root canal treatment in practice.pdf – 19 بار دانلود شده است – 32 MB

درمان های رایج در اندودونتیکس

درمان های رایج در اندودونتیکس

حجم: ۱۰ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۲۴ صفحه

Download “درمان های رایج در اندودونتیکس” Current Therapy in Endodontics.pdf – 9 بار دانلود شده است – 10 MB

راهنما و نقد و بررسی در اندو

راهنما و نقد و بررسی در اندو

حجم: ۳ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۶۴ صفحه

Download “راهنما و نقد و بررسی در اندو” Endodontics Review A Study Guide.pdf – 12 بار دانلود شده است – 3 MB

راهنمای بالینی در اندودنتیکس

راهنمای بالینی در اندودنتیکس

حجم: ۸ مگابایت

تعداد صفحات: ۹۳ صفحه

Download “راهنمای بالینی در اندودنتیکس” A clinical guide to Endodontics.pdf – 17 بار دانلود شده است – 8 MB

راهنمای درمان ریشه دندان مولر

راهنمای درمان ریشه دندان مولر

حجم: ۱۵ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۰۰ صفحه

Download “راهنمای درمان ریشه دندان مولر” The Guidebook to Molar Endodontics.pdf – 12 بار دانلود شده است – 15 MB

راهنمای فشرده روش های درمان اندو

راهنمای فشرده روش های درمان اندو

حجم: ۶ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۹۸ صفحه

Download “راهنمای فشرده روش های درمان اندو” A Concise Guide to Endodontic Procedures.pdf – 13 بار دانلود شده است – 5 MB

کتاب اندودونتولوژی

کتاب اندودونتولوژی

حجم: ۱۵ مگابایت

تعداد صفحات: ۳۸۵ صفحه

Download “کتاب اندودونتولوژی” Textbook of Endodontology.pdf – 12 بار دانلود شده است – 15 MB

لیزر در اندودنتیکس

لیزر در اندودنتیکس

حجم: ۲۴ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۹۷ صفحه

Download “لیزر در اندودنتیکس” Lasers in Endodontics.pdf – 6 بار دانلود شده است – 24 MB

نانو تکنولوژی در اندو

نانو تکنولوژی در اندو

حجم: ۷ مگابایت

تعداد صفحات: ۲۰۳ صفحه

Download “نانو تکنولوژی در اندو” Nanotechnology in Endodontics.pdf – 8 بار دانلود شده است – 7 MB

Watch Dragon ball super